Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

NiMt

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia usług i korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.sklep.nimt.pl (dalej „Sklep internetowy NiMt” lub „Sklep internetowy”).
 2. Sklep internetowy NiMt prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 3. Właścicielem Sklepu jest: NiMt Monika Rytter Poznań, Cześnikowska 1a/14, NIP: 7891488425, adres email: info@nimt.pl, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 7891488425.
 4. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Sklep internetowy NiMt oraz poszczególne jego elementy podlegają ochronie prawnej.
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 8. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Produktów.
 9. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
 10. Produkty dostępne w Sklepie powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep internetowy NiMt Monika Rytter Poznań, Cześnikowska 1a/14 , NIP: 7891488425, adres email: info@nimt.pl;
 2. Sklep internetowy NiMt - prowadzona przez Sprzedawcę platforma wraz z poszczególnymi jej elementami utrzymywana przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.nimt.pl umożliwiająca zakup Produktów za pośrednictwem Internetu;
 3. Usługa - odpłatna działalność świadczona przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego NiMt, za pośrednictwem Internetu, polegająca na sprzedaży Produktów;
 4. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem) oraz czas dostawy;
 6. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr i/lub znaków specjalnych, małych/wielkich liter bez polskich znaków z ogonkami) wybrany przez Klienta podczas Rejestracji z możliwością jego modyfikacji w ustawieniach Konta, służący do logowania się w Sklepie internetowym celem potwierdzenia tożsamości Klienta; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy;
 7. Login – identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – szereg znaków (cyfr i/lub znaków specjalnych, małych/wielkich liter bez polskich znaków z ogonkami) przypisanych Klientowi umożliwiający jego identyfikację w Sklepie internetowym, wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 8. Konto – udostępniony nieodpłatnie Użytkownikowi przez Sprzedawcę dostęp do zasobów Sklepu internetowego, w którym są gromadzone przekazane dobrowolnie przez Użytkownika dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w serwisie, prowadzone przez Administratora dla Użytkownika pod unikalną nazwą Użytkownika (Login); korzystanie z Konta wymaga dokonania rejestracji oraz każdorazowego podania Loginu i Hasła.
 9. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która założyła Konto, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 10. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, który dokonuje zakupu w sklepie internetowym poprzez wybór Produktów, podanie swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, złożenie zamówienia oraz zapłatę ceny; Klientem może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.
 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.
 12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 13. Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do rachunku, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 14. Produkt/ Produkty - artykuł prezentowany na stronach Sklepu internetowego NiMt, na który można złożyć zamówienie w Sklepie.
 15. Koszty dostarczenia Produktu – koszty ponoszone przez Klienta dla celów dostarczenia Produktu Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.
 16. Rejestracja - bezpłatna procedura zakładania Konta w Sklepie oraz akceptacja Regulaminu.

§ 3

Warunki korzystania ze sklepu internetowego NiMt

 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika oznacza złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę przekazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym również na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
 2. Sklep internetowy NiMt świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego NiMt, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest też dołączany do poczty elektronicznej potwierdzającej realizację zamówienia w postaci adresu strony internetowej (odnośnika do dokumentu regulaminu).
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by Sklep internetowy NiMt funkcjonował w sposób ciągły. Sprzedawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego NiMt mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym Sprzedawca informuje ogłoszeniem na stronie www Sklepu.
 5. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie, bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania praw Klientów, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług lub skutecznie złożyli zamówienie na Produkt potwierdzone następnie przez Sprzedawcę.
 6. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Użytkowników z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego NiMt wymaga posiadania komputera z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanym oprogramowaniem i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze, przy czym korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu internetowego może być uzależnione od instalacji oprogramowania, np. typu Java, Java Script itp.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 8. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, jak np. wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy, jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje idealne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 9. Sklep internetowy NiMt zastrzega możliwość czasowej niedostępności Produktów w żądanej przez Klienta kolorystyce, rozmiarze, ilości itp.
 10. Cenniki lub reklamy umieszczone w Sklepie internetowym NiMt są jedynie informacją handlową i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. Treści udostępnione w ramach www.sklep.nimt.pl jak i Sklep internetowy NiMt oraz poszczególne jego elementy, w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, baza danych oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe lub wzory przemysłowe są własnością Sprzedawcy lub podmiotów, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy i podlega ochronie prawnej.
 12. Produkty i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 4

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 5. Klient składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, a następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt przez wybór przycisku – „Złóż Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży i wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Klienta zapłaty za zamówione Produkty.
 6. W Koszyku Klient wskazuje:
  1. zamawiane Produkty (podając odpowiednią ilość oraz ich rodzaj);
  2. adres, na jaki Produkty mają być dostarczone;
  3. sposób dostawy;
  4. sposób płatności.
 7. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
  1. w przypadku zamówień złożonych w procedurze płatności przy odbiorze, niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia od Klienta,
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym, niezwłocznie po wpłynięciu środków przelanych przez Klienta na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 8. Sklep w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w zamówieniu zostaną umieszczone dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 9. W przypadku, gdy Produkt jest niedostępny (brak Produktu w magazynie) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Sklep internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy. W takim wypadku Sklep internetowy najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, zawiadamia Klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 10. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 11. W przypadku sprzedaży promocyjnej/ wyprzedaży, do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 12. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

§ 5

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek Produktów określone są w cenniku dostawy (zakładka koszt dostawy) i każdorazowo ujawniane Klientowi przy wyborze opcji dostawy.
 3. Warunkiem wydania Produktów jest zapłata za Produkty i przesyłkę.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. płatność przelewem elektronicznym lub zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy: bank PKO S.A., numer rachunku 27 1240 1750 1111 0010 6282 9611;
  2. płatność kartą kredytową;
  3. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności eCard:
   • karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
   • ePrzelewy - lista obsługiwanych obecnie banków dostępna po wyborze tej formy płatności na etapie zamówienia, ,
   • inne - Płacę gotówką z Unikasą, Wydrukuj i Zapłać. ,
  4. płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej.

§ 6

Wysyłka produktów

 1. Zamówione Produkty Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub paczkomatów InPost.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Dostawa zamówionych Produktów zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.

§ 7

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności Produktu z umową rzeczy Klient w miarę możliwości powinien odesłać do Sklepu reklamowany Produkt wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji na adres: "NIMT Monika Rytter", ul. Cześnikowska 1A/14, 60-329 Poznań. Zaleca się umieszczenie na przesyłce dopisku "NIMT-reklamacja". Do odsyłanego Produktu należy, o ile to możliwe, dołączyć dowód zakupu lub inny dowód potwierdzający datę dokonania zakupu w Sklepie internetowym i opis zgłoszenia reklamacyjnego, a także zakres żądania Klienta.
 2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez Sklep, Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 3. W przypadku uznania reklamacji Produkt zostanie zgodnie z wolą Klienta, w pierwszej kolejności naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, Sklep internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu. Jeżeli wymiana Produktu narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Na życzenie Klienta możliwe jest także zamiast uzyskania zwrotu środków finansowych, złożenie przez niego oferty na inne dostępne w Sklepie Produkty. W takim wypadku Klient otrzyma wyłącznie zwrot różnicy cen (w przypadku zakupu produktów o mniejszej wartości) lub zobowiązany będzie do dopłaty różnicy (w przypadku zakupu Produktów o większej wartości).
 4. W razie nie zajęcia przez Sklep stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania reklamowanych Produktów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za uzasadnioną.
 5. Poniesione, udokumentowane koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego przez Klienta, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności Produktu z umową w ciągu dwóch miesięcy od dnia jej stwierdzenia.
 7. Powyższe zapisy nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez Przedsiębiorcę. W stosunku do tych podmiotów zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, przy czym stosowanie przepisów dotyczących rękojmi za wady jest wyłączone.
 8. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Klientowi będzie przekazane szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych reklamowany produkt zostanie odesłany na koszt Sklepu.

§ 8

Zwroty i wymiany

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego Produktu Klient ma prawo odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży Konsumentowi.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Klienta jednoznacznego oświadczenia, na przykład mailem, faksem bądź pisemnie na następujący adres: Sklep internetowy NiMt, Monika Rytter, ul. Cześnikowska 1a/14, 60-329 Poznań (mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), wysłanego w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.
 3. Klient może wypełnić i przesłać formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.sklep.nimt.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt, od którego zakupu odstąpił, niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zwracany Produkt należy odesłać w miarę możliwości w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu i razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu. Bezpośrednie koszty odesłania zwracanych Produktów ponosi Klient.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy, tj. cenę Produktu oraz koszty jakie Klient poniósł na poczet zrealizowania na jego rzecz dostawy Produktów niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 7. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez Przedsiębiorcę. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeżeli Klient chce dokonać wymiany Produktu:
  1. Najpierw wypełnia Formularz Zwrotu/Wymiany, w którym zawarte będzie wskazanie Produktu, na jaki ma nastąpić wymiana. Wypełniony formularz zwrotu/wymiany należy wysłać na adres e mail: biuro@nimt.pl w tytule wpisując „Wymiana + nazwa produktu do wymiany”. Po otrzymaniu przez Sklep Formularza Wymiany/Zwrotu Klient otrzyma maila z potwierdzeniem dostępności Produktu, co oznacza wyrażenie akceptacji Sklepu na wymianę Produktu.
  2. Po potwierdzeniu dostępności Produktu zakupiony wcześniej Produkt razem z wypełnionym formularzem zwrotu/wymiany oraz dowodem zakupu należy wysłać na adres: „NIMT Monika Rytter”, ul. Cześnikowska 1A/14, 60-329 Poznań z dopiskiem „NIMT-wymiana + nazwa produktu do wymiany”.
  3. Jeśli wymieniany Produkt jest droższy od zakupionego, Klient zobowiązany jest do przesłania różnicy na konto Sklepu. W tytule przelewu należy wpisać „Wyrównanie do zamówienia nr…………”. W takiej sytuacji wysyłka jest realizowana po zaksięgowaniu przelewu na koncie Sklepu. Gdy Produkt jest tańszy od zamówionego poprzednio, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sklep wymienianego Produktu różnica zostanie przelana na numer konta podany w Formularzu Zwrotu/Wymiany.
 10. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 11. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów do Sklepu w celu odstąpienia od umowy lub wymiany Produktu ponosi Klient.

§ 9

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Użytkownik może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę lub podmiot, któremu Sprzedawca powierzył przetwarzanie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Skorzystanie z prawa żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych Użytkownika z bazy danych Użytkowników Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 5. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania usunięcia danych Użytkownika z bazy danych Użytkowników Sklepu Internetowego dane zostaną usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż do momentu doręczenia Klientowi kupionych Produktów i zrealizowania procesu płatności.
 6. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym ich podanie jest niezbędne do złożenia zamówienia i jego realizacji.
 7. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 8. Sprzedawca może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: nazwisko, imiona, pseudonim Użytkownika, adres poczty elektronicznej Użytkownika, nr telefonu Użytkownika.
 9. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 10. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Sklepu internetowego oraz zakresu udzielonej zgody danych Użytkowników jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedającemu takie działanie.
 11. Sprzedawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 12. Szczegółowe zasady zawarte są Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

§ 10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu; postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres email.
 5. Aktualny Regulamin jest umieszczany na stronie internetowej Sklepu oraz udostępniany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie.
 6. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian Regulaminu przesyłając Sprzedawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu. Niedostarczenie odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Użytkownika.
 7. Przesłanie do Sprzedawcy odmowy akceptacji zmian w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Użytkownika obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.
 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 9. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne. W sporach z przedsiębiorcami właściwym będzie sąd dla siedziby Sprzedawcy.

 

Zał. nr 1 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować NiMt Monika Rytter Poznań, Cześnikowska 1a/14, adres email: info@nimt.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo zobowiązani do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

 

Zał. nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
NiMt Monika Rytter Poznań, Cześnikowska 1a/14, adres email: info@nimt.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..............................................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów).................................................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów)..................................................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ......................................................

Data .....................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl